Настоящите общи условия за ползване на предоставяните продукти и услуги на потребителите на уеб-базираната система Boombabybox, собственост на „Велидолски“ ЕООД, ЕИК 203459480, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, уреждат отношенията между Дружеството и всеки един от потребителите на уеб-базирана система Boombabybox.

Уеб базираната система Boombabybox се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели. Различни условия не са приложими, дори ако Дружеството не възразява изрично срещу валидността им.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

 1. Boombabybox е уеб-базирана система, чрез която се дава възможност на всички потребители да избират сред посочени в каталог продукти, продукта, който желаят да закупят.
  2. Продуктите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват продукти, предварително определени от Дружеството и включени в каталога на страницата на Boombabybox. Те включват дрехи и аксесоари за бебета, опаковани в подаръчни кутии и селектирани индивидуално за всеки отделен Потребител, образователни карти за бебета с високо контрастни изображения, бебешки одеяла.
  3. „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице, което използва предоставяните от уеб-базираната система продукти.
  4. „Мениджър-заявки” e лице, което приема и обработва електронните форми за поръчки за закупуване на продукт и организира изпращането и доставянето на поръчките до потребителите.
  5. „Сайт/платформа” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна boombabybox.com.
  6. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на продукти и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
  7. „Партньор“ е всяко лице, с което ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Boombabybox, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на потребителите, изпратили поръчка допълнителна информация за предоставяни от него продукти и услуги.
  8. За използването на настоящата уеб-базирана система не се изисква предварителна регистрация от страна на потребителите. Установен е режим на свободен достъп до платформата.
  9. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на платформата Boombabybox и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата на платформата Boombabybox и продуктите и услугите, предоставяни чрез нея.
  10. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата Boombabybox.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Boombabybox

 1. Общите условия за използване на платформата Boombabybox сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с ДРУЖЕСТВОТО, в качеството му на собственик на Boombabybox.
 2. С влизането в платформата Boombabybox чрез уебсайта Boombabybox.com, Потребителят декларира, че желае да ползва продуктите на платформата, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си информирано съгласие да получава заявените от него продукти и се задължава да ги спазва при използването на Boombabybox, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.
 3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.
 4. Boombabybox запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Boombabybox прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на Boombabybox.
 5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес: hello@boombabybox.bg, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.
 6. Boombabybox може да промени или прекрати всеки аспект, продукт, услуга или характеристика на платформата Boombabybox /сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.
 7. Boombabybox не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Boombabybox.
 8. На сайта на платформата може да присъстват и продукти и услуги, предлагани от партньори на BoombabyboxBoombabybox не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни – партньори на Boombabybox.
 9. Boombabybox има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за продукти и услуги, предлагани от Boombabybox или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на BoombabyboxBoombabybox не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или за услуги, или за продукти и услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Boombabybox.
 10. Boombabybox събира и използва информацията за целите на директния маркетинг. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликванията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
 11. Всеки Потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Boombabybox и нейния собственик.
 12. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от платформата Boombabybox за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от Boombabybox.
 13. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 14. Boombabybox има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените продукти и услуги на Потребител, който не спазва горните изисквания.
 15. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Boombabybox или неговите партньори и клиенти. При използването на продуктите и услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Boombabybox, на други потребители или на съответно указаните лица.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Boombabybox:

 1. Надлежно попълнената и изпратена електронна форма за поръчка на Потребителя задължава Boombabybox да предприеме необходимите действия по предоставянето на продуктите, обект на настоящите Общи условия, а именно да обработи подадената електронна форма за поръчка и да достави поръчания продукт на Потребителя, по избрания от последния начин. Всички тези действия се осъществяват от Мениджър-заявки.
 2. Boombabybox се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от Потребителя за предоставянето на продукт, който не е предоставен по вина на Boombabybox. Потребителят се задължава да уведоми на email адрес hello@boombabybox.bg Boombabybox в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да получи продукта, предлаган чрез платформата. След установяване на непредоставянето на предварително заплатен продукт Boombabybox възстановява сумата в 14-дневен срок от подаване на писменото съобщение.
 3. Boombabybox прави всичко възможно, за да поддържа платформата в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Boombabybox не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Boombabybox не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. В случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Boombabybox върху съдържащите се в уеб-базираната система Boombabybox обекти на интелектуална собственост, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа му до платформата.
 5. Ако Потребителят ползва Boombabybox за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на Boombabybox, то Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.
 6. Ако Потребителят ползва Boombabybox за разпространение на неразрешена от закона информация, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.
 7. Boombabybox има право да инсталира върху компютрите на Потребителите, ползващи платформата, кукита (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителите, ползващи платформата, и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицира пред системата на Boombabybox.
 8. Дружеството си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни продукти, достъпни чрез Boombabybox, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Boombabybox.
 9. Boombabybox има право на парично възнаграждение за предоставените чрез платформата продукти на Потребителите.

Права и задължения на Потребителя:

 1. Потребителят има право да му бъдат доставени и предадени продуктите, за които е направил поръчка чрез надлежно попълнена електронна форма за поръчка и след заплащане на дължимата сума за поръчания продукт.
 2. Потребителят се задължава да плати цената на продукта при закупуване.
 3. След изпращане на електронната форма за поръчка, Потребителят няма възможност да коригира предоставените данни, но е задължен писмено на посочения на платформата email адрес да информира за всяка промяна в предоставените от негова страна данни.
 4. Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните от Boombabybox продукти и услуги. Boombabybox не носи отговорност за техническите параметри на компютърното оборудване и качеството на предоставения за сметка на Потребителя достъп до Интернет.
 5. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството продукти и услуги:
  1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;
  2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  3. да не зарежда, съхранява на сървъра на Boombabybox, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  4. да уведомява незабавно Boombabybox за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните продукти и услуги;
  5. да не се намесва в правилното действие на системата;
 6. При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Boombabybox има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи достъпа на Потребителя до интернет платформата, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя. В тези случаи Boombabybox има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 7. Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.
 8.  Потребителят се съгласява да заплаща предварително фиксирано възнаграждение, което се уговаря индивидуално за всеки съобразно поръчания от него продукт. Транспортните разходи са за сметка на Boombabybox, като се включват в общата сума, която потребителят трябва да заплати, изчислена след въвеждането на данните от електронната форма за поръчка.
 9. Потребителят се съгласява и удостоверява своето знание, че не се освобождава от задължението си да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта, в случаите, че се откаже да ползва продукта, след като последният му бъде предоставен.
 10. Потребителят е длъжен да обезщети Boombabybox и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със Boombabybox и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Boombabybox продукти и услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Boombabybox продуктите и услугите, или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.
 11. Потребителят изразява изричното си знание и съгласие, че с изпращането на поръчката изпълнението на договора се счита за започнало. Потребителят има право да се откаже от сключения по този начин договор в срок от 24 часа след изпращането на поръчката.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 1. Boombabybox не отговаря пред Потребителя за:
 2. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на продуктите на Boombabybox от негова страна;
 3. неспособност на Потребителя да ползва продуктите;
 4. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на продуктите.
 5. Boombabybox полага грижи информацията в Boombabybox да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Boombabybox няма задължението и не гарантира, че предоставяните продукти и услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните продукти и услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Boombabybox не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните продукти вреди, освен ако са причинени от Boombabybox умишлено или при груба небрежност.  Boombabybox не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата Boombabybox и за дейността на Потребителя.
 6. Boombabybox не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на продуктите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Boombabybox, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 7. Boombabybox не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Boombabybox.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Отношенията между страните се прекратяват с предоставянето на поръчания продукт на Потребителя и плащането на цената.
 2. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:
  1. преустановяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Boombabybox, или прекратяване поддържането на Boombabybox;
  2. едностранно от ДРУЖЕСТВОТО с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на ДРУЖЕСТВОТО;
  3. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  4. други предвидени в настоящите Общи условия случаи;
  5. други предвидени в закона случаи;

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 1. Всеки потенциален спор между ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Boombabybox, и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща     hello@boombabybox.bg,

доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата Boombabybox, използвате или да сте страна в обусловени от нея правоотношения.